WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Dokumenty na Walne Zgromadzenie 2017

1. Porządek obrad
Porzadek obrad
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu
Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu
3. Bilans
Bilans
4. Rachunek zysków i strat
Rachunek zyskow i strat
5. Opinia biegłego rewidenta
Opinia bieglego rewidenta
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok
7. Wnioski do PSM wraz z odpowiedziami
Wnioski do PSM
8. Wnioski do Urzędu Miasta wraz z odpowiedziami
Wnioski do UM
9. Lustracja PSM
Lustracja