Informator Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zgodnie z kilkuletnią tradycją Zarząd i Rada Nadzorcza Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej corocznie przedstawia informacje o działalności i wynikach gospodarczych spółdzielni.

Rada Nadzorcza systematycznie co kwartał rozlicza Zarząd i Administracje Osiedli z poniesionych wydatków. Uzyskane wyniki po przeprowadzeniu dokładnych analiz są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

Zamieszczone na poszczególnych stronach tabelaryczne dane obrazują ogrom zadań jaki jest planowany i realizowany w kolejnych latach gospodarczej działalności spółdzielni.

Poszczególne tabele zawierają następujące dane:

  • zestawienie prac planowanych do wykonania w poszczególnych latach,
  • zakres prac który został zrealizowany w danym roku,
  • stan zaległości czynszowych na koniec okresu rozliczeniowego,

Publikacja tych danych świadczy o tym, że Administracje Osiedli i Zarząd Spółdzielni prowadzą otwartą i jawną działalność gospodarczą pod stałą kontrolą organów samorządowych.

1. Informator 2023
Informator PSM 2023