Program lokalny "Informacje Puławskie"

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa wpisana do KRS pod numerem 0000038160 jest nadawcą programu lokalnego „Informacje Puławskie” na podstawie koncesji nr 661/2016 – TK wydanej w dniu 21 listopada 2016 roku

Po raz pierwszy program lokalny został wyemitowany 4 marca 1991r., a twórcami byli: J. Babij, L. Kowal, R. Lewczak oraz J. Śnieżek.

Beneficjentami rzeczywistymi są członkowie Zarządu w osobach:

mgr inż. Wacław Strzelec - Prezes
mgr inż. Katarzyna Chabros - Zastępca Prezesa

W skład Rady Nadzorczej PSM wchodzą:

1. Zbigniew Kołtowski
2. Jadwiga Irauth
3. Danuta Grochowska
4. Zbigniew Antczak
5. Henryk Binięda
6. Grzegorz Czarnecki
7. Adam Giza
8. Elżbieta Juśko
9. Joanna Kubiś
10. Wojciech Kucharski
11. Tadeusz Magnuszewski
12. Jerzy Malenda
13. Michał Oraniec
14. Sławomir Piskorski
15. Maria Sikora
16. Zbigniew Sola
17. Waldemar Wiącek

Siedziba i adres :
Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. Centralna 2
24-100 Puławy
81 886 42 86
www.psm.pulawy.pl
psm@psm.pulawy.pl

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej. Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji