WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Historia Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Dawne czasy...

W drugiej połowie lat 50 – tych zapadły decyzje władz centralnych o zlokalizowaniu w Puławach potężnego kombinatu azotowego – Zakładów Azotowych. Rzecz zrozumiała, że był to moment przełomowy dla przyszłej historii Puław, zmieniał jego oblicze i zakreślał bardzo szybką rozbudowę miasta poczynając od 1961 roku.

Budowa Zakładów Azotowych i szybkie uruchomienie produkcji nawozów sztucznych, narzuciło tempo dynamicznej rozbudowy miasta, realizowania inwestycji usługowych, a w szczególności zachodziła pilna potrzeba załatwienia problemu dostarczenia mieszkań pracownikom Zakładów Azotowych.

Organizacyjne zręby powstania spółdzielni mieszkaniowej datuje się od dnia 21 września 1961r. – kiedy to 30 osób założycieli powołało do życia Spółdzielnię Mieszkaniową "Nadzieja".
Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Spółdzielni został Pan Michał Aspras – a pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Pan Henryk Iwanejko.
W swych pierwotnych założeniach Spółdzielnia "Nadzieja" miała w małym zakresie realizować budownictwo mieszkaniowe spółdzielcze – tylko dla swoich członków.
W dniu 19 lutego 1962r. spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Lublinie.

Nikt z członków założycieli tej nowo powstałej spółdzielni w okresie lat 1962-64 nie przewidywał jaki wpływ na jej rozwój wywrze budowa i uruchomienie produkcji Zakładów Azotowych. Jak ważna rola przypadnie jej w realizowaniu budownictwa mieszkaniowego, w tempie dotychczas nie notowanym. Tempo to wynikało z konieczności oddania do użytku, w kilka lat blisko czterech tysięcy mieszkań spółdzielczych.
I stało się: W dniu 07.05.1964r. przekazano wykonawcy – którym było Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego – plac pod budowę pierwszych budynków, a w dniu 01.08.1964r. nastąpiła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy budynek mieszkalny.
W 1966r. pierwsi członkowie otrzymali przydziały na mieszkania.

Bardzo ważnym elementem dla Spółdzielni "Nadzieja" był dzień 24.11.1965r., w którym to podpisano umowę z Zakładami Azotowymi o realizację w latach 1966-70 – w ramach spółdzielczego budownictwa resortowego - 1750 mieszkań dla pracowników Zakładów Azotowych co spowodowało wzrost zadań inwestycyjnych w stosunku do poprzedniej pięciolatki o przeszło 300%.
Drugim ważnym momentem było uchwalenie przez Walne Zebranie w dniu 12.12.1965r. zmiany nazwy spółdzielni.
Od 01.01.1966r. Spółdzielnię „Nadzieja” przemianowano na Puławską Spółdzielnię Mieszkaniową.

Lata 1966-70 to bardzo dynamiczny rozwój. Oprócz budowania – przyjęto w administrowanie PSM 19 budynków zakładowych Zakładów Azotowych, Chemobudowy i PPBO o łącznej powierzchni użytkowej 80 tys. m2.
Na koniec 1971r. liczba zamieszkałej ludności na czterech osiedlach wynosi już przeszło 20 tys., a liczba pracowników wzrosła od 5 osób do blisko 300 osób w 1971r.
Ten dynamiczny rozwój spółdzielni wymagał ciągłego usprawnienia organizacji i dostosowywania do wymogów chwili, celem stworzenia pozytywnych warunków do prawidłowego realizowania trudnych zadań stawianych przed Puławską Spółdzielnią Mieszkaniową.
Godnym odnotowania jest fakt, że dla realizacji zwielokrotnionych zadań od 1966r. ustanowioną taką strukturę organizacyjną, której wdrożenie zabezpieczało w pełni wykonanie własnymi siłami remontów i konserwacji, a nawet realizowanie we własnym zakresie pomniejszych inwestycji mieszkaniowych. Zorganizowano dla tych celów własne Zakłady: Remontowo-Budowlany, Ciepłowniczy, Zieleni, Transportu. Wybudowano i uchomiono kluby osiedlowe i świetlice. Tętniły one życiem. Przychodziły do nich, nie tylko dzieci i młodzież, ale również seniorzy. Nasze kluby zwyciężały i zdobywały laury zarówno na szczeblu krajowych jak i regionalnym w wielu turniejach i konkursach.
W tych trudnych warunkach i pełnych wysiłku latach wytworzył się nietypowy model spółdzielni mieszkaniowej – inny wzbudzający zainteresowanie u spółdzielców zagranicznych i krajowych, odwiedzających PSM w ramach wymiany doświadczeń, stosowanych metod w rozwiązywaniu problemów i osiągnięciami spółdzielni.

Lata 1970-90 to dalszy chociaż nieco wolniejszy rozwój budownictwa mieszkaniowego i Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Powstają nowe osiedla: Kołłątaja, Niwa, Gościńczyk a w nich lokale użytkowo-handlowe, drogi, szkoły, urządzana jest zieleń.
Spółdzielnia odgrywa niepoślednią rolę w złożonym organizmie miasta. Jest jego ważnym, twórczym oraz potrzebnym elementem gospodarczym i kulturalnym, a budownictwo jest podstawową formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności Puław.

Tyle historii – oczywiście bardzo skrótowo przedstawionej.

Byli prezesi i przewodniczący Rady Nadzorczej

W tych czasach Spółdzielnią kierowali:

 • Michał Aspras,
 • Bolesław Jeżyna,
 • Michał Krawczyk,
 • Jerzy Hanclich,
 • Stanisław Śliwiński.

Wymieńmy również Przewodniczących Rady Nadzorczej:

 • Henryk Iwanejko,
 • Henryk Pisula,
 • Marian Kwiatkowski,
 • Tadeusz Okoń,
 • Jerzy Trzcinski,
 • Franciszek Żmudziński,
 • Jan Rybicki,
 • Władysław Bogusz,
 • Witold Szczepański.

Aktualnie

Upływ czasu, zmiany ustrojowe i zmiany jakie zaszły w przepisach o spółdzielniach mieszkaniowych spowodowały, że na dzień dzisiejszy przypadają nam zupełnie inne zadania. Są to zadania związane z eksploatacją zasobów mieszkaniowych, remontów, modernizacji, bezpieczeństwa zamieszkania, utrzymania zieleni, która urzeka wszystkich przyjeżdżających do Puław, dróg, chodników.
Prowadzona jest działalność społeczno-wychowawcza w trzech osiedlowych domach kultury. Posiadamy własną sieć internetową i telewizji kablowej.
Tak jak dawniej, tak i dziś zadań do realizacji jest bardzo dużo. Są one innej natury, co wcale nie oznacza, że są łatwiejsze. Tak jak kiedyś, tak i dziś brakuje pieniędzy na realizacje tego co powinno być zrobione. Trzeba podejmować trudne decyzje, co ma się znaleźć bezwzględnie w planie, a co musi być odłożone na lata następne.
Trudnościom się jednak nie poddamy. Pokonamy je.

Na koniec kilka liczb charakteryzujących nasza Spółdzielnię:

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa to jej członkowie, których jest ogółem 6444, w tym zamieszkałych 6187. Członkowie zamieszkali mieszkają w 5659 mieszkaniach o łącznej powierzchni użytkowej około 330.700 m2 położonych w 139 budynkach mieszkalnych.

Nasze zasoby mieszkaniowe to połowa zasobów całego miasta. Ponadto posiadamy 224 lokale użytkowe, 576 garaży, bazę ZRB i budynek Zarządu oraz tereny zielone, drogi, chodniki o łącznej powierzchni 42,00ha. Wszystkie te zasoby znajdują się w pięciu osiedlach: Leśna, Wróblewskiego, Norwida, Niwa i Gościńczyk. Utrzymanie tych zasobów zajmuje się 124 osobowa załoga Spółdzielni pracująca w trzech Administracjach Osiedlowych (łącznie z domami kultury) oraz zakład Remontowo-Budowlany. Nad całością zaś czuwa Zarząd.