WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem uchwałodawczym oraz nadzorująco – kontrolnym i działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995r. nr 54 poz. 288 z późn. zm.), Statutu Spółdzielni oraz postanowień regulaminów.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni;
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co downiosków członków i organów Spółdzielni w tych sprawach;
 3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z protokołu z lustracji oraz podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni;
 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
 7. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
 9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;
 10. uchwalanie zmian statutu Spółdzielni;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku spółdzielczego i wystąpienia ze związku oraz
 12. upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
 13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
 14. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 15. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
 16. upodejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;