WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Zarząd Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa działała w oparciu o postanowienia ustaw: Prawo spółdzielcze, o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawo budowlane, Statut PSM, a także plany gospodarcze Spółdzielni.

Spółdzielnią kieruje 2-osobowy Zarząd w składzie:

mgr inż. Wacław Strzelec   - Prezes
mgr inż. Katarzyna Chabros   - Zastępca Prezesa

W sprawach finansowych na zewnątrz poza Zarządem reprezentuje Spółdzielnię:

mgr Agnieszka Śmiałowska   - Główna księgowa

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

  1. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz zawieranie umów o ustalenie prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych i garażowych (garażu),
  2. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno – wychowawczej,
  3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z nimi czynności organizacyjnych i finansowych,
  4. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
  5. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie do zatwierdzenia Zebraniu Przedstawicieli,
  6. zwoływanie zebrań grup członkowskich i Zebrania Przedstawicieli Członków,
  7. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
  8. udzielanie pełnomocnictw,
  9. współdziałanie z terenowymi organami władzy i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
  10. podejmowanie decyzji o umorzeniu odsetek z tytułu nieterminowych płatności,