WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Akty prawne PSM

Statut Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Statut PSM

Regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą:

1. Regulamin organizacyjny PSM.
2. Regulamin Rady Nadzorczej PSM.
3. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej PSM.
4. Regulamin Zarządu PSM.
5. Regulamin używania lokali i zasad porządku domowego PSM.
6. Regulamin gospodarki finansowej PSM.
7. Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego PSM.
8. Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale PSM.
9. Regulamin wymiany instalacji gazowej w budynkach PSM.
10. Regulamin Komisji Przetargowej PSM.
11. Regulamin przetargów na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz PSM.
12. Regulamin przetargu w celu wyłonienia osoby na rzecz, której Spółdzielnia ustanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności.
13. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.
14. Regulamin montażu anten satelitarnych i urządzeń klimatyzacyjnych na elewacjach budynków w zasobach mieszkaniowych PSM.
15. Regulamin przeprowadzania wyborów członków Zarządu Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.