WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Rada Nadzorcza Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Skład Rady Nadzorczej:

1. Zbigniew Kołtowski Przewodniczący Rady
2. Jadwiga Irauth Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Danuta Grochowska Sekretarz Rady
4. Zbigniew Antczak Członek Rady
5. Henryk Binięda Członek Rady
6. Grzegorz Czarnecki Członek Rady
7. Adam Giza Członek Rady
8. Elżbieta Juśko Członek Rady
9. Joanna Kubiś Członek Rady
10. Wojciech Kucharski Członek Rady
11. Tadeusz Magnuszewski Członek Rady
12. Jerzy Malenda Członek Rady
13. Michał Oraniec Członek Rady
14. Sławomir Piskorski Członek Rady
15. Maria Sikora Członek Rady
16. Zbigniew Sola Członek Rady
17. Waldemar Wiącek Członek Rady

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje interesantów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie PSM.

W Radzie Nadzorczej działają dwie komisje problemowe:

Komisja Rewizyjna

1. Jadwiga Irauth Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Grzegorz Czarnecki Zastępca Przewodniczącej
3. Adam Giza Członek Komisji
4. Elżbieta Juśko Członek Komisji
5. Sławomir Piskorski Członek Komisji

Komisja Przetargowa

1. Zbigniew Antczak Przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Henryk Binięda Członek Komisji
3. Tadeusz Magnuszewski Członek Komisji
4. Michał Oraniec Członek Komisji
5. Zbigniew Sola Członek Komisji
6. Waldemar Wiącek Członek Komisji

Zakres działania Rady Nadzorczej

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
  3. przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich,
 5. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 6. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 7. składanie Zebraniu Przedstawicieli Członków sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członków Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach, do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 9. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 10. uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,
 11. uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynku,
 12. uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców, a także sankcji za naruszanie tych regulaminów,
 13. uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 14. uchwalenie zmiany wysokości opłat za zajmowane lokale,
 15. uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży, finansowanie ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
 16. ustalanie liczby przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na grupy członkowskie, regulaminu obrad zebrania grup członkowskich,
 17. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
 18. uchwalanie regulaminu Rady Osiedlowej i koordynowanie działalności nadzorczo-kontrolnych Rad Osiedlowych,
 19. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Osiedlowej oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność,
 20. zwołanie Zebrania Przedstawicieli w warunkach określonych w Statucie,
 21. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
 22. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków i zamiany mieszkań,
 23. uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
 24. uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
 25. uchwalanie regulaminu postępowania przetargowego przy zbyciu mieszkań przez Spółdzielnię,
 26. innych regulaminów, o których mowa w Statucie,
 27. podejmowanie uchwały o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali, na wniosek większości właścicieli.
 28. wybór biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego, spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd.