WstępWalne
Zgromadzenie
Rada
Nadzorcza
ZarządAkty
Prawne
HistoriaZasoby

Dokumenty na Walne Zgromadzenie 2022

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu
Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu
2. Bilans
Bilans
3. Rachunek zysków i strat
Rachunek zyskow i strat
4. Sprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawozdanie biegłego rewidenta
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
6. Lustracja
Lustracja